Zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych Komendy Powiatowej Policji w Żurominie

Zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych Komendy Powiatowej Policji w Żurominie

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (dalej: „wniosek o zapewnienie dostępności”).

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Żądanie powinno zawierać:

  1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
  2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
  3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
  4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Przekazanie żądania

- wysłać na adres: Tomasz Łopiński, Komenda Powiatowa Policji w Żurominie, ul. Warszawska 8, 09-300 Żuromin.

- złożyć osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Żurominie, ul. Warszawska 8, 09-300 Żuromin. Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godz. 7.30-15:30.

- przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej:  tomasz.lopinski@ra.policja.gov.pl

 

- przesłać na skrzynkę ePUAP

Terminy realizacji żądania

  1. Realizacja żądania następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. 
  2. Jeżeli realizacja żądania nie może nastąpić w terminie 7 dni, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 
  3. W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Postępowanie skargowe

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Metryczka

Data publikacji : 08.09.2023
Data modyfikacji : 08.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żurominie
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Tomasz Łopiński
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Tomasz Łopiński
do góry