DODO - Komenda Powiatowa Policji w Żurominie

Biuletyn Informacji Publicznej

DODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

 

w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

 

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Żurominie:

  • adres: ul. Warszawska 8, 09-300 Żuromin,

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowejj Policji w Żurominie zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KPP w Żurominie:

  • Damian Zmarzły;
  • adres: ul. Warszawska 8, 09-300 Żuromin;
  • e-mail: iod.kppzuromin@.ra.policja.gov.pl

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Żurominie.

W  KPP w Żurominie dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji : 01.07.2022
Data modyfikacji : 15.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żurominie
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Tomasz Łopiński
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Tomasz Łopiński
do góry