Informator dla kandydatów do służby w Policji

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI


SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
- nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystający z pełni praw publicznych,
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji (Dz.U. KGP poz. 18 z późn. zm.) Dział I Ogólne zasady zachowania się policjantów:

Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności widocznego tatuażu. W przypadku gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza się go do służby lub odsuwa od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów. Przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w regulaminie w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

Kandydat, który spełnia kryteria określone w ogłoszeniu Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu i złoży komplet wymaganych dokumentów, przystępuje do niżej wymienionych etapów postępowania kwalifikacyjnego:

1. OCENA DOKUMENTÓW POD KĄTEM ICH ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W OGŁOSZENIU

- należy złożyć tylko dokumenty wymagane (w tym podanie kierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu)

- przyjmowane są tylko kopie dokumentów, a oryginały należy okazać do wglądu podczas ich składania

- kandydat składający dokumenty powinien posiadać przy sobie dowód osobisty, a osoby podlegające kwalifikacji wojskowej również książeczkę wojskową

UWAGA!

Kandydaci posiadający książeczkę wojskową muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, tzn. posiadać status "przeniesiony do rezerwy". Fakt ten winien być odnotowany w książeczce wojskowej (patrz fot. 2)

Fot. 1

Fot. 2