RODO - Komenda Powiatowa Policji w Żurominie

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.UE. L Nr 119 str.1) dalej „RODO” dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Żurominie

* adres: ul. Warszawska 8, 09-300 Żuromin

 

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komandzie Powiatowej Policji w Żurominie sprawuje inspektor ochrony danych osobowych

Damian Zmarzły

* adres: ul .Warszawska 8, 09-300 Żuromin

* e-mail: iod.kppzuromin@ra.policja.gov.pl

 

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komandzie Powiatowej Policji w Żurominie.

W Komandzie Powiatowej Policji w Żurominie dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnie i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów.

Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:

- celach przetwarzaniach,

-podstawach prawnych przetwarzania,

-osobach, których dane są przetwarzane,

-odbiorcach danych,

okresach przechowywania,

 

zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych KPP w Żurominie.

 

4. Odbiorcy danych osobowych.

 

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

5. Osobom,  których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

- prawo dostępu do własnych danych osobowych,

- prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem,

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody z jej cofnięciem,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.    

Metryczka

Data publikacji : 01.07.2022
Data modyfikacji : 15.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żurominie
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Tomasz Łopiński
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Tomasz Łopiński
do góry