Rekrutacja do służby w Policji - Służba w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Żurominie

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba w Policji

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rekrutacja do służby w Policji

REKRUTACJA 2024

Zostań policjantem! Nowe przyjęcia.

 

 

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu

ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji

w 2024 roku na terenie województwa mazowieckiego.

 

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2024 roku: 

 • 4 marca
 • 24 kwietnia
 • 8 lipca
 • 9 września
 • 30 października
 • 30 grudnia

 

       w następujących jednostkach:

       Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

       Wydział Konwojowy

 

       Oddział Prewencji Policji w"

       Płocku i Radomiu

 

Komendach Miejskich Policji:

Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach

 

Komendach Powiatowych Policji:

Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii

 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

 • korzystający z pełni praw publicznych

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
  w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE
w Komendzie Miejskiej / Powiatowej Policji lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 - ego Listopada 37/59 w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godz. 7 30 - 15 30 oraz we wtorek, w godz. 7 30 - 17 00 . Informację można uzyskać po numerami telefonów 047 701 31 19, 047 70131 20, 047 701 20 63, 047 701 20 64, 047 701 20 04.

 

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu;

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru

 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru

 • kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów

 • kserokopię innych dokumentów jeżeli ich obowiązek wynika, z odrębnych przepisów

 

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru:

- dowód osobisty.

 

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA:

 • Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami;

 • Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

 • Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

 • Wykształcenie średnie, średnie branżowe – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

 • Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 i 2459)

 • Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612)

 • Certyfikaty poświadczające kursy i szkolenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, oprogramowania, języków programowania, sieci teleinformatycznych, baz danych i systemów operacyjnych

 • prawo jazy kat. „A” - „C” - "C+E"

 • Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1084 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 2490)

 •  Uprawnienia ratownika wodnego

 • Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460 oraz z 2019 r. poz. 1531)

 • Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

 • Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 rozporządzenia

 • Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 rozporządzenia

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu (www.mazowiecka.policja.gov.pl)

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 606).

 

        Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 02.01.2024
Data modyfikacji : 02.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żurominie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Tomasz Łopiński
Osoba udostępniająca informację:
asp. Tomasz Łopiński
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Tomasz Łopiński

Nawigacja

do góry